Loge nr. 12`s 134 årige historie (2018)

Dette sammendrag af loge 12`s historie, er baseret dels på det festskrift, der blev udgivet ved vort 125 års jubilæum den 28. april 2009, dels på resumeer af logens protokoller, som årligt er blevet udarbejdet af logens fungerende eksmestre.

Loge nr. 12 Herluf Trolle stiftes

Odd Fellow Ordenen var som nævnt kommet til Danmark i 1878 Næstved. Her blev urmager August Joost stærkt grebet af de nye tanker og ideer Han søgte og blev optaget i Loge nr. 3 ”Nordstjernen” i København den 7. juli 1883.

Herefter mødtes seks brødre den 21. januar 1884 i br. Regnar Petersens hjem i Ringstedgade, hvor man blev enige om at danne en Odd Fellow Forening i Næstved. Foreningen fik navnet ”Alwin” på der betyder ”ven af det ædle, den altovervindende

Overgangen fra forening til loge

Allerede efter et halvt år, søndag den 28. april 1884 blev loge nr.12 konstitueret under navnet ”Næstved”, Br. August Joost blev valgt til foreningens formand, br. A. Jensen til næstformand, br. Regnar Petersen til sekretær og br. L. P. Ferdinand til kasserer

Fra byggegrund til egen logebygning

De første 15 år blev møderne holdt i en interimistisk logesal i Hotel Danias kuppelsal. Forholdende var på det tidspunkt ved at blive for trange for den hastigt voksende loge.Tiden var nu moden til, at blev der nedsat et udvalg der havde til opgave at finde en  en byggegrund,

I begyndelsen af 1898 købte man grunden, hvor logebygningen ligger i dag, til en pris af 17.500 kr. Byggeriet blev straks sat i gang og tilbudsprisen lød på 78.519 kr. Den endelige sum for opførelsen kom dog til at lyde på 111.415 kr. og den færdige bygning blev højtideligt indviet i 1899 af Ordenens Stormester, Petrus Beyer.

Den 20. maj 1919 blev der vedtaget et forslag om ændring af Logens navn til ”Herluf Trolle”, Logens navn var fra den nævnte dato: Loge nr. 12 ”Herluf Trolle”, I.O.O.F., Næstved.

Det var naturligt, at Logen gjorde dette navn til sit, efter Herluf Trolle, søhelten, der sammen sin hustru Birgitte Gjøe, arbejdede i den ånd vi Odd Fellows ønsker at efterleve, ved at skænke godset ”Skovkloster” ved Næstved – senere kaldet Herlufsholm – til en skole og et hjem ”for adelige og uadelige børn”

Ombygning

Den 28. april 1953 foretoges en ombygning, hvor vi indviede nye selskabslokaler.

Loge nr. 107 Suså institueres

Lørdag den 27. oktober 1979 blev endnu en loge, der var udgået fra ”Herluf Trolle”, institueret. Det var loge nr. 107 ”Suså” i Næstved, som hermed blev den tredje loge, der fik tilholdssted i logebygningen i Jernbanegade.

Spørgsmålet om ejer- eller lejerforhold af vor logebygning, havde været en ”knast”. men på anbefaling af br. Storsire gik de tre loger i forhandling om brugsretten og fordeling af udgifterne efter antallet af ordenssøskende. Den 5. maj 1981 forelå der fra alle tre loger i Næstved en bekræftelse på en godkendt samarbejdsaftale logerne imellem med alle tre loger som medejere af bygningen.

Opfølgning af vor loges historie

Ved et logemøde i 1988 blev det vedtaget, at br. fungerende eks. mester skulle udarbejde et kort uddrag af forhandlingsprotokollen for året, der var gået. Dette har været gældende siden og er blevet gennemført med undtagelse af et enkelt år. Det vil også fortsætte i årene fremover, således at disse kan danne grundlag for logens videre historie.

Bedre kommunikation

Ny teknologi fandt i 2005 vej til Logen, da brødrene i maj understøttede embedsmændenes forslag om at indkøbe en PC til henholdsvis br. sekretær og br. skatmester. Samtidig udnævnte br. overmester en webmaster og IT ansvarlig.

Det har betydet, at vi de seneste 12 år har været i stand til at øge informationsniveauet mellem brødrene, uden at forøge udgifterne herved, et forhold der har øget  sammenholdet og venerationen for vor loge

Nyttig Info.:

Vi siger at et logemøde har 2 afdelinger, det i logesalen og efterfølgende i de selskabelige. Derforuden er der taget initiativer til aktiviteter, der er medvirkende til at styrke det sociale fællesskab, såsom bowling, kanoture, morgenvandringer, månedlige formiddagsmøder for vore ældre brødre samt oprettelse af "Unge Brødre" for brødre der går i graderne. Hensigten hermed er at skabe kontakter brødrene i mellem, og langsomt indføre nye brødre om de skrevne og uskrevne regler der er gældende  i vor loge.

Intern information

Vor interne information, ”Herluf Trolle Nyt” har til formål  at sikre kontakt til brødrene, også til de der, af den ene eller anden grund, ikke er flittigt mødende. Vi betragter det som "livsnødvendigt" for vor loge, at alle brødre er informeret om hændelser og beslutninger, selv om man har måttet melde afbud. indholdet i dette "nyhedsbrev" er samtidig med til at supplere videreudbygningen af vor loges historie.

I 2017 er vi 100 brødre i vor Loge, et antal vi til stadighed arbejder på at udvide, bl. a. ved hyppige informationsaftener, hvor mulige kandidater får et lille indblik i vort arbejde, ved en lille  højtidelighed efter mødets afslutning, og efterfølgende delager i logens anden del, det selskabelige. Denne arbejdsform har vi haft succes med i de seneste år. Vi kan jo ikke se bort fra, at den gennemsnitlige aldersfordeling er høj.

Ønsker brødrene tilføjelser eller rettelser til ovenstående, bedes man rette henvendelse til logens sekretær.